งานที่มอบหมาย ครูประภาส

General Category

[1] ทั่วไป

[2] บรรยากาศห้องเรียน

[3] เพื่อนพ้องน้องพี่

งานที่มอบหมาย

[4] IOT : Internet of Thing (ESP8266, NodeMCU, WeMos D1 mini)

[5] ไมโครคอนโทรลเลอร์ (Arduino)

[6] ไมโครคอนโทรลเลอร์ (MCS51)

[7] ออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์ด้วยคอมฯ

[8] เทคนิคการอินเตอร์เฟส Visual Basic

[9] เทคนิคการอินเตอร์เฟส Visual C#

[-] วิเคราะห์วงจรไฟฟ้า

ตัวเลือกเพิ่มเติม

เข้าสู่ระบบ

Go to full version