งานที่มอบหมาย ครูประภาส

บทความประกอบการเรียนรู้ => ออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์ด้วยคอมฯ => ข้อความที่เริ่มโดย: admin ที่ กันยายน 18, 2010, 09:38:13 PM

หัวข้อ: ผลงานการออกแบบของนักศึกษาภาคเรียนที่ 1/53
เริ่มหัวข้อโดย: admin ที่ กันยายน 18, 2010, 09:38:13 PM
ออกแบบและทำปริ้นด้วยเทคนิค Toner Transfer อัตราคะแนนมี 3 แบบ (แบ่งตามจำนวนขั้นตอนกระบวนการสร้าง)
-ออกแบบลายวงจรเองโดยเขียนจาก Schematic จนกระทั้งได้แผ่นปริ้น  15 คะแนน
-ออกแบบลายวงจรโดยการคัดลอกลายปริ้นจากต้นแบบจนกระทั้งได้แผ่นปริ้น  10 คะแนน
-ทำปริ้นโดยใช้ต้นแบบจากครู 5 คะแนน

วิธีการทำปริ้นสามารถทบทวนได้จากเวปของครู
http://www.praphas.com/index.php?option=com_content&view=article&id=78:-toner-transfer&catid=36:2008-11-04-15-15-34&Itemid=53 (http://www.praphas.com/index.php?option=com_content&view=article&id=78:-toner-transfer&catid=36:2008-11-04-15-15-34&Itemid=53)
หัวข้อ: Re: ผลงานนักศึกษาภาคเรียนที่ 1/53
เริ่มหัวข้อโดย: admin ที่ กันยายน 18, 2010, 09:40:34 PM
ออกแบบลายวงจรเองโดยเขียนจาก Schematic จนกระทั้งได้แผ่นปริ้น  15 คะแนน

นายอาทิตย์  แก้วเมืองกลาง
(http://www.praphas.com/PhotoForum/student_pcb_2010/E3-5.jpg)

นายศุภชัย  พุทชาลี
(http://www.praphas.com/PhotoForum/student_pcb_2010/E3-1.jpg)

นายสุรศักดิ์  อยู่เย็น
(http://www.praphas.com/PhotoForum/student_pcb_2010/E3-3.jpg)

นางสาวจินตนา  ยาตรี
(http://www.praphas.com/PhotoForum/student_pcb_2010/E3-8.jpg)

นายชัยกมล  โยตา
(http://www.praphas.com/PhotoForum/student_pcb_2010/E3-9.jpg)

นายธีรวุฒิ  สมัตถะ
(http://www.praphas.com/PhotoForum/student_pcb_2010/E3-11.jpg)

นายนิธิพัฒน์  วนัสบดีกุล
(http://www.praphas.com/PhotoForum/student_pcb_2010/E3-13.jpg)

หัวข้อ: Re: ผลงานนักศึกษาภาคเรียนที่ 1/53
เริ่มหัวข้อโดย: admin ที่ กันยายน 18, 2010, 09:41:49 PM
ออกแบบลายวงจรเองโดยเขียนจาก Schematic จนกระทั้งได้แผ่นปริ้น  15 คะแนน

นายพจน์  มาตเริง
(http://www.praphas.com/PhotoForum/student_pcb_2010/E4-1.jpg)

นายภาสกร  ขจรนาม
(http://www.praphas.com/PhotoForum/student_pcb_2010/E4-2.jpg)

นางสาววราภรณ์  กองตัน
(http://www.praphas.com/PhotoForum/student_pcb_2010/E4-4.jpg)

นายวรุฒ  โฉมหาญ
(http://www.praphas.com/PhotoForum/student_pcb_2010/E4-5.jpg)

นายอนุชา  ทิพย์ห้วยหว้า
(http://www.praphas.com/PhotoForum/student_pcb_2010/E4-9.jpg)

นายอนุชิต  มาตรสงคราม
(http://www.praphas.com/PhotoForum/student_pcb_2010/E4-10.jpg)

นางสาวศิราณี  ระวิพันธ์
(http://www.praphas.com/PhotoForum/student_pcb_2010/E4-11.jpg)

นายชำนาญ  บุญค้ำ
(http://www.praphas.com/PhotoForum/student_pcb_2010/E4-12.jpg)

นายวรพจน์
(http://www.praphas.com/PhotoForum/student_pcb_2010/E4-13.jpg)

นายองอาจ
(http://www.praphas.com/PhotoForum/student_pcb_2010/E4-14.jpg)


หัวข้อ: Re: ผลงานนักศึกษาภาคเรียนที่ 1/53
เริ่มหัวข้อโดย: admin ที่ กันยายน 18, 2010, 09:42:56 PM
ทำปริ้นโดยใช้ต้นแบบจากครู 5 คะแนน

นายสิรภพ  หมีคำ
(http://www.praphas.com/PhotoForum/student_pcb_2010/E3-2.jpg)

นายสุรศักดิ์  อิ่มสุข
(http://www.praphas.com/PhotoForum/student_pcb_2010/E3-4.jpg)

นายเอกชัย  บุตรศรี
(http://www.praphas.com/PhotoForum/student_pcb_2010/E3-6.jpg)

นายกฤษณ์  กาณารักษ์
(http://www.praphas.com/PhotoForum/student_pcb_2010/E3-7.jpg)

นายธีรวัฒน์  อาจกล้า
(http://www.praphas.com/PhotoForum/student_pcb_2010/E3-10.jpg)

นางสาวนฤมล  ขานพิมาย
(http://www.praphas.com/PhotoForum/student_pcb_2010/E3-12.jpg)
หัวข้อ: Re: ผลงานนักศึกษาภาคเรียนที่ 1/53
เริ่มหัวข้อโดย: admin ที่ กันยายน 18, 2010, 09:43:50 PM
ทำปริ้นโดยใช้ต้นแบบจากครู 5 คะแนน

นางสาวมุกระวี  เชื้อจำรูญ
(http://www.praphas.com/PhotoForum/student_pcb_2010/E4-3.jpg)

นายวันชัย  ทองลาด
(http://www.praphas.com/PhotoForum/student_pcb_2010/E4-6.jpg)

นายวิรัตน์  หวะสุวรรณ
(http://www.praphas.com/PhotoForum/student_pcb_2010/E4-7.jpg)
หัวข้อ: Re: ผลงานนักศึกษาภาคเรียนที่ 1/53
เริ่มหัวข้อโดย: admin ที่ กันยายน 18, 2010, 09:45:14 PM
-ออกแบบลายวงจรโดยการคัดลอกลายปริ้นจากต้นแบบจนกระทั้งได้แผ่นปริ้น  10 คะแนน

นายธนัชชา  อายุวัฒน์
(http://www.praphas.com/PhotoForum/student_pcb_2010/E2-12.jpg)

นายวิษณุ  คำภาพันธ์
(http://www.praphas.com/PhotoForum/student_pcb_2010/E2-19.jpg)

นายประสิทธิ์  อังคณิต
(http://www.praphas.com/PhotoForum/student_pcb_2010/E3-14.jpg)
หัวข้อ: Re: ผลงานการออกแบบของนักศึกษาภาคเรียนที่ 1/53
เริ่มหัวข้อโดย: admin ที่ กันยายน 21, 2010, 04:33:12 PM
ทำปริ้นโดยใช้ต้นแบบจากครู 5 คะแนน

นายเกรียงไกร  สิงห์อังคารนนท์
(http://www.praphas.com/PhotoForum/student_pcb_2010/E1-2.jpg)

นายเกรียงศักดิ์  สิงห์อังคารนนท์
(http://www.praphas.com/PhotoForum/student_pcb_2010/E1-3.jpg)

นางสาวขวัญลัดดา  หาขุนทด
(http://www.praphas.com/PhotoForum/student_pcb_2010/E1-4.jpg)

นางสาวจรุนันท์  พักเย็น
(http://www.praphas.com/PhotoForum/student_pcb_2010/E1-5.jpg)

นายจักรวาล  ใจปิติ
(http://www.praphas.com/PhotoForum/student_pcb_2010/E1-6.jpg)

นายฉัตรชัย  บุญมี
(http://www.praphas.com/PhotoForum/student_pcb_2010/E1-7.jpg)

นายชาญณรงค์  สิมาชัย
(http://www.praphas.com/PhotoForum/student_pcb_2010/E1-8.jpg)

นายณัฐวัฒน์  เกิดสีทอง
(http://www.praphas.com/PhotoForum/student_pcb_2010/E1-9.jpg)

นายเทพกร  ยวงทอง
(http://www.praphas.com/PhotoForum/student_pcb_2010/E1-11.jpg)

นายธีรพงศ์  ต่อสกุล
(http://www.praphas.com/PhotoForum/student_pcb_2010/E1-12.jpg)

นางสาวนันทนา  เพ็ญสวัสดิ์
(http://www.praphas.com/PhotoForum/student_pcb_2010/E1-13.jpg)

นายประสาน  แจ้งไพร
(http://www.praphas.com/PhotoForum/student_pcb_2010/E1-15.jpg)

นายพิสิฐ  โคระวี
(http://www.praphas.com/PhotoForum/student_pcb_2010/E1-16.jpg)

นายพุทธวงษ์  วงษ์นรา
(http://www.praphas.com/PhotoForum/student_pcb_2010/E1-17.jpg)

นางสาวรุ่งนภา  เดชชัยภูมิ
(http://www.praphas.com/PhotoForum/student_pcb_2010/E1-18.jpg)

นายเริงฤทธิ์  สนิท
(http://www.praphas.com/PhotoForum/student_pcb_2010/E1-19.jpg)

นายวสันต์  จันโสภา
(http://www.praphas.com/PhotoForum/student_pcb_2010/E1-20.jpg)
หัวข้อ: Re: ผลงานการออกแบบของนักศึกษาภาคเรียนที่ 1/53
เริ่มหัวข้อโดย: admin ที่ กันยายน 21, 2010, 04:44:02 PM
ออกแบบลายวงจรเองโดยเขียนจาก Schematic จนกระทั้งได้แผ่นปริ้น  15 คะแนน

นายณัฐวุฒิ  ปุริธัมเม
(http://www.praphas.com/PhotoForum/student_pcb_2010/E1-10.jpg)

นายบดินทร์  ดอนเสนา
(http://www.praphas.com/PhotoForum/student_pcb_2010/E1-14.jpg)
หัวข้อ: Re: ผลงานการออกแบบของนักศึกษาภาคเรียนที่ 1/53
เริ่มหัวข้อโดย: admin ที่ กันยายน 24, 2010, 09:44:03 PM
ออกแบบลายวงจรเองโดยเขียนจาก Schematic จนกระทั้งได้แผ่นปริ้น  15 คะแนน

นายวัฒนา  งอกนาวัง
(http://www.praphas.com/PhotoForum/student_pcb_2010/E2-1.jpg)

นายอนุชิต  สถิตค่าย
(http://www.praphas.com/PhotoForum/student_pcb_2010/E2-2.jpg)

นายอภิเชษฐ์  ชนะชัย
(http://www.praphas.com/PhotoForum/student_pcb_2010/E2-3.jpg)
 
นายเอกลักษณ์  เสมา
(http://www.praphas.com/PhotoForum/student_pcb_2010/E2-4.jpg)

นางสาวขวัญหญิง  เพียรหาผล
(http://www.praphas.com/PhotoForum/student_pcb_2010/E2-7.jpg)

นายชัชวาลย์  ถูกชัยภูมิ
(http://www.praphas.com/PhotoForum/student_pcb_2010/E2-9.jpg)

นายณัฐพงษ์  นิลแก้ว
(http://www.praphas.com/PhotoForum/student_pcb_2010/E2-11.jpg)

นายธิกรไกร  ยุคะจร
(http://www.praphas.com/PhotoForum/student_pcb_2010/E2-13.jpg)

นายปิยพงษ์  มีไผ่งอ
(http://www.praphas.com/PhotoForum/student_pcb_2010/E2-14.jpg)

นายปิยะณัฐ  พันธ์กิ่ง
(http://www.praphas.com/PhotoForum/student_pcb_2010/E2-15.jpg)

นายเมธี  ไชยบาล
(http://www.praphas.com/PhotoForum/student_pcb_2010/E2-.17jpg)

นายวิชิต  ขุนอ่อน
(http://www.praphas.com/PhotoForum/student_pcb_2010/E2-18.jpg)
หัวข้อ: Re: ผลงานการออกแบบของนักศึกษาภาคเรียนที่ 1/53
เริ่มหัวข้อโดย: admin ที่ กันยายน 24, 2010, 09:48:27 PM
ทำปริ้นโดยใช้ต้นแบบจากครู 5 คะแนน


นายโกวิท  อ้อนชัยภูมิ
(http://www.praphas.com/PhotoForum/student_pcb_2010/E2-6.jpg)

นายคมกริช  รัตนรงค์
(http://www.praphas.com/PhotoForum/student_pcb_2010/E2-8.jpg)

นายไชยา  ฦาชา
(http://www.praphas.com/PhotoForum/student_pcb_2010/E2-10.jpg)

นางสาวพรชนก  ปรมะ
(http://www.praphas.com/PhotoForum/student_pcb_2010/E2-16.jpg)