งานที่มอบหมาย ครูประภาส

บทความประกอบการเรียนรู้ => ไมโครคอนโทรลเลอร์ (Arduino) => ข้อความที่เริ่มโดย: admin ที่ พฤษภาคม 01, 2014, 02:51:58 PM

หัวข้อ: งานครั้งที่ 23 เขียนโปรแกรมควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงขนาดเล็กผ่าน UART
เริ่มหัวข้อโดย: admin ที่ พฤษภาคม 01, 2014, 02:51:58 PM
เขียนโปรแกรมควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงขนาดเล็กผ่าน UART
ฟังก์ชั่นอยู่ในกลุ่ม Serial http://arduino.cc/en/Reference/Serial (http://arduino.cc/en/Reference/Serial)
-Serial.begin() http://arduino.cc/en/Serial/Begin (http://arduino.cc/en/Serial/Begin)
-if (Serial) http://arduino.cc/en/Serial/IfSerial (http://arduino.cc/en/Serial/IfSerial)
-Serial.available() http://arduino.cc/en/Serial/Available (http://arduino.cc/en/Serial/Available)
-Serial.read() http://arduino.cc/en/Serial/Read (http://arduino.cc/en/Serial/Read)
-Serial.print() http://arduino.cc/en/Serial/Print (http://arduino.cc/en/Serial/Print)
-Serial.println() http://arduino.cc/en/Serial/Println (http://arduino.cc/en/Serial/Println)
-Serial.flush() http://arduino.cc/en/Serial/Flush (http://arduino.cc/en/Serial/Flush)

ฟังก์ชั่นทั่วไป
-pinMode() http://arduino.cc/en/Reference/PinMode (http://arduino.cc/en/Reference/PinMode)
-digitalWrite() http://arduino.cc/en/Reference/DigitalWrite (http://arduino.cc/en/Reference/DigitalWrite)
-delay() http://arduino.cc/en/reference/delay (http://arduino.cc/en/reference/delay)

โจทย์โปรแกรม
-เขียนโปรแกรมควบคุมการหมุนของมอเตอร์ผ่านทาง UART
-โปรแกรมรายละเอียดพิเศษรายกลุ่ม (แจ้งให้ทราบเมื่อถึงชั่วโมงเรียน)


วงจรที่ใช้ในการทดลองสำหรับผู้ที่ใช้บอร์ด Arduino
(http://www.praphas.com/PhotoForum/arduino/Lab-23-01.png)

วงจรที่ใช้ในการทดลองสำหรับผู้ที่ใช้ไอซี ATmega328 (ที่มี Boot Loader Arduino)
(http://www.praphas.com/PhotoForum/arduino/Lab-23-02.png)

บริเวณใช้งานบอร์ดทดลอง
(http://www.praphas.com/PhotoForum/arduino/Lab-23-03.png)

โมดูลสำเร็จรูป Motor Drive Module (L9110S)
(http://www.praphas.com/PhotoForum/arduino/Lab-23-a.png)
http://www.arduinoall.com (http://www.arduinoall.com/product/168/motor-drive-module-l9110s)