งานที่มอบหมาย ครูประภาส

บทความประกอบการเรียนรู้ => ไมโครคอนโทรลเลอร์ (Arduino) => ข้อความที่เริ่มโดย: admin ที่ พฤษภาคม 07, 2014, 10:06:34 PM

หัวข้อ: งานครั้งที่ 29 เขียนโปรแกรมควบคุม RC Servo Motor ผ่าน UART
เริ่มหัวข้อโดย: admin ที่ พฤษภาคม 07, 2014, 10:06:34 PM
เขียนโปรแกรมควบคุม RC Servo Motor ผ่าน UART
ฟังก์ชั่นที่ใช้งานกลุ่ม Servo http://arduino.cc/en/Reference/Servo (http://arduino.cc/en/Reference/Servo)
-attached() http://arduino.cc/en/Reference/ServoAttached (http://arduino.cc/en/Reference/ServoAttached)
-write() http://arduino.cc/en/Reference/ServoWrite (http://arduino.cc/en/Reference/ServoWrite)
**ไลบารี่ Servo.h ไม่ต้องดาวน์โหลดใหม่เนื่องจากมีมาพร้อมใน Arduino IDE อยู่แล้ว

ฟังก์ชั่นอยู่ในกลุ่ม Serial http://arduino.cc/en/Reference/Serial (http://arduino.cc/en/Reference/Serial)
-Serial.begin() http://arduino.cc/en/Serial/Begin (http://arduino.cc/en/Serial/Begin)
-if (Serial) http://arduino.cc/en/Serial/IfSerial (http://arduino.cc/en/Serial/IfSerial)
-Serial.available() http://arduino.cc/en/Serial/Available (http://arduino.cc/en/Serial/Available)
-Serial.read() http://arduino.cc/en/Serial/Read (http://arduino.cc/en/Serial/Read)
-Serial.print() http://arduino.cc/en/Serial/Print (http://arduino.cc/en/Serial/Print)
-Serial.println() http://arduino.cc/en/Serial/Println (http://arduino.cc/en/Serial/Println)
-Serial.flush() http://arduino.cc/en/Serial/Flush (http://arduino.cc/en/Serial/Flush)

ฟังก์ชั่นทั่วไป
-pinMode() http://arduino.cc/en/Reference/PinMode (http://arduino.cc/en/Reference/PinMode)
-digitalWrite() http://arduino.cc/en/Reference/DigitalWrite (http://arduino.cc/en/Reference/DigitalWrite)
-delay() http://arduino.cc/en/reference/delay (http://arduino.cc/en/reference/delay)
-map(value, fromLow, fromHigh, toLow, toHigh) http://arduino.cc/en/Reference/Map (http://arduino.cc/en/Reference/Map)

โจทย์โปรแกรม
-เขียนโปรแกรมควบคุม RC Servo Motor ผ่านทาง UART
-โปรแกรมรายละเอียดพิเศษรายกลุ่ม (แจ้งให้ทราบเมื่อถึงชั่วโมงเรียน)


วงจรที่ใช้ในการทดลองสำหรับผู้ที่ใช้บอร์ด Arduino
(http://www.praphas.com/PhotoForum/arduino/Lab-29-01.png)

วงจรที่ใช้ในการทดลองสำหรับผู้ที่ใช้ไอซี ATmega328 (ที่มี Boot Loader Arduino)
(http://www.praphas.com/PhotoForum/arduino/Lab-29-02.png)

บริเวณใช้งานบอร์ดทดลอง
(http://www.praphas.com/PhotoForum/arduino/Lab-29-03.png)

โมดูลสำเร็จรูปเพิ่มเติม
-Futaba S3003 Servo Motor
(http://www.praphas.com/PhotoForum/arduino/Lab-27-a.jpg)
http://www.arduinoall.com (คลิก) (http://www.arduinoall.com/product/114/futaba-s3003-servo-motor-s3003-servo-motor-38g-s3003-standard-servo)