วิเคราะห์วงจรไฟฟ้า

หัวข้อ

(1/2) > >>

[1] งานครั้งที่ 14 วิเคราะห์รูปคลื่นซายน์

[2] งานครั้งที่ 13 หาค่าพารามิเตอร์ต่างๆของวงจร RLC ผสม(แบบปริมาณเชิงซ้อน)

[3] งานครั้งที่ 12 หาค่าพารามิเตอร์ต่างๆของวงจร RLC ผสม

[4] งานครั้งที่ 11 หาค่าพารามิเตอร์ต่างๆของวงจร RLC ขนาน

[5] งานครั้งที่ 10 หาค่าพารามิเตอร์ต่างๆของวงจร RLC อนุกรม

[6] งานครั้งที่ 9 หาค่ากระแสด้วยวิธีนอร์ตัน

[7] งานครั้งที่ 8 หาค่ากำลังงานสูงสุด ของวงจร

[8] งานครั้งที่ 7 หาค่ากระแสด้วยวิธีเธวินิน

[9] งานครั้งที่ 6 หาค่ากระแสด้วยวิธีการวางซ้อน

นำร่อง

[0] ขึ้นหนึ่งระดับ

[#] หน้าถัดไป

Go to full version