ผู้เขียน หัวข้อ: งานครั้งที่ 18 การเขียนโปรแกรมแสดงผลตัวอักษรใหญ่บนจอ LCD i2c  (อ่าน 3090 ครั้ง)

admin

  • Administrator
  • Hero Member
  • *****
  • กระทู้: 704
    • ดูรายละเอียด
    • อีเมล์
การเขียนโปรแกรมแสดงผลตัวอักษรใหญ่บนจอ LCD i2c
เป็นเทคนิคการสร้างตัวอักษรขึ้นมาใหม่โดยอาศัยคุณสมบัติของจอ LCD ที่สามารถสร้างตัวอักขระเพิ่มได้ 8 ตัว การสร้างอักษรใช้วิธีการผสมตัวอักษรที่สร้างขึ้นเป็นตัวอักษรใหม่ที่ใหญ่ขึ้น

โจทย์โปรแกรม
-เขียนโปรแกรมประยุกต์การแสดงผลจากค่าอื่น ๆ
-โปรแกรมรายละเอียดพิเศษรายกลุ่ม (แจ้งให้ทราบเมื่อถึงชั่วโมงเรียน)

วงจรที่ใช้ทดลอง
กรณีใช้บอร์ดรุ่น NodeMCU

กรณีใช้บอร์ดรุ่น WeMos D1 mini


ตัวอย่างโปรแกรม
โค๊ด: [Select]
#include <Wire.h> 
#include <LiquidCrystal_I2C.h>
LiquidCrystal_I2C lcd(0x3F,16,2);    /* 0x27 for PCF8574 and 0x3F for PCF8574A */
byte custom[8][8] = {
{ B11111,
B11111,
B11111,
B00000,
B00000,
B00000,
B00000,
B00000 },

{ B11100,
B11110,
B11111,
B11111,
B11111,
B11111,
B11111,
B11111 },

{ B11111,
B11111,
B11111,
B11111,
B11111,
B11111,
B01111,
B00111 },

{ B00000,
B00000,
B00000,
B00000,
B00000,
B11111,
B11111,
B11111 },

{ B11111,
B11111,
B11111,
B11111,
B11111,
B11111,
B11110,
B11100 },

{ B11111,
B11111,
B11111,
B00000,
B00000,
B00000,
B11111,
B11111 },

{ B11111,
B00000,
B00000,
B00000,
B00000,
B11111,
B11111,
B11111 },

{ B00111,
B01111,
B11111,
B11111,
B11111,
B11111,
B11111,
B11111 }
};

// Characters, each with top and bottom half strings
// \nnn string encoding is octal, so:
// \010 = 8 decimal (8th programmable character)
// \024 = 20 decimal (space)
// \377 = 255 decimal (black square)

const char *bigChars[][2] = {
{"\024\024\024", "\024\024\024"}, // Space
{"\377", "\007"}, // !
{"\005\005", "\024\024"}, // "
{"\004\377\004\377\004", "\001\377\001\377\001"}, // #
{"\010\377\006", "\007\377\005"}, // $
{"\001\024\004\001", "\004\001\024\004"}, // %
{"\010\006\002\024", "\003\007\002\004"}, // &
{"\005", "\024"}, // '
{"\010\001", "\003\004"}, // (
{"\001\002", "\004\005"}, // )
{"\001\004\004\001", "\004\001\001\004"}, // *
{"\004\377\004", "\001\377\001"}, // +
{"\024", "\005"}, // ,
{"\004\004\004", "\024\024\024"}, // -
{"\024", "\004"}, // .
{"\024\024\004\001", "\004\001\024\024"}, // /
{"\010\001\002", "\003\004\005"}, // 0
{"\001\002\024", "\024\377\024"}, // 1
{"\006\006\002", "\003\007\007"}, // 2
{"\006\006\002", "\007\007\005"}, // 3
{"\003\004\002", "\024\024\377"}, // 4
{"\377\006\006", "\007\007\005"}, // 5
{"\010\006\006", "\003\007\005"}, // 6
{"\001\001\002", "\024\010\024"}, // 7
{"\010\006\002", "\003\007\005"}, // 8
{"\010\006\002", "\024\024\377"}, // 9
{"\004", "\001"}, // :
{"\004", "\005"}, // ;
{"\024\004\001", "\001\001\004"}, // <
{"\004\004\004", "\001\001\001"}, // =
{"\001\004\024", "\004\001\001"}, // >
{"\001\006\002", "\024\007\024"}, // ?
{"\010\006\002", "\003\004\004"}, // @
{"\010\006\002", "\377\024\377"}, // A
{"\377\006\005", "\377\007\002"}, // B
{"\010\001\001", "\003\004\004"}, // C
{"\377\001\002", "\377\004\005"}, // D
{"\377\006\006", "\377\007\007"}, // E
{"\377\006\006", "\377\024\024"}, // F
{"\010\001\001", "\003\004\002"}, // G
{"\377\004\377", "\377\024\377"}, // H
{"\001\377\001", "\004\377\004"}, // I
{"\024\024\377", "\004\004\005"}, // J
{"\377\004\005", "\377\024\002"}, // K
{"\377\024\024", "\377\004\004"}, // L
{"\010\003\005\002", "\377\024\024\377"}, // M
{"\010\002\024\377", "\377\024\003\005"}, // N
{"\010\001\002", "\003\004\005"}, // 0/0
{"\377\006\002", "\377\024\024"}, // P
{"\010\001\002\024", "\003\004\377\004"}, // Q
{"\377\006\002", "\377\024\002"}, // R
{"\010\006\006", "\007\007\005"}, // S
{"\001\377\001", "\024\377\024"}, // T
{"\377\024\377", "\003\004\005"}, // U
{"\003\024\024\005", "\024\002\010\024"}, // V
{"\377\024\024\377", "\003\010\002\005"}, // W
{"\003\004\005", "\010\024\002"}, // X
{"\003\004\005", "\024\377\024"}, // Y
{"\001\006\005", "\010\007\004"}, // Z
{"\377\001", "\377\004"}, // [
{"\001\004\024\024", "\024\024\001\004"}, // Backslash
{"\001\377", "\004\377"}, // ]
{"\010\002", "\024\024"}, // ^
{"\024\024\024", "\004\004\004"}, // _
};

int writeBigChar(char ch, int x, int y) {
  const char *(*blocks)[2] = NULL; // Pointer to an array of two strings (character pointers)

  if (ch < ' ' || ch > '_') // If outside our table range, do nothing
    return 0;

  blocks = &bigChars[ch-' ']; // Look up the definition

  for (int half = 0; half <=1; half++) {
    int t = x; // Write out top or bottom string, byte at a time
      for (const char *cp = (*blocks)[half]; *cp; cp++) {
        lcd.setCursor(t, y+half);
        lcd.write(*cp);
        t = (t+1) % 40; // Circular scroll buffer of 40 characters, loop back at 40
      }
    lcd.setCursor(t, y+half);
    lcd.write(' '); // Make space between letters, in case overwriting
  }
  return strlen((*blocks)[0]); // Return char width
}

void writeBigString(char *str, int x, int y) {
  char c;
  while ((c = *str++))
  x += writeBigChar(c, x, y) + 1;
}

void setup()
{
  lcd.begin();
  for (int i=0; i<8; i++)
    lcd.createChar(i+1, custom[i]);
  lcd.clear();
  writeBigString("TEST", 0, 0);
  delay(2000);
  lcd.clear();
}

void loop()
{
  char xChar[5];
  lcd.clear();
  for(int x=0;x<9999;x++)
  {
    String(x).toCharArray(xChar, 5);
    writeBigString(xChar, 0, 0);
    delay(200);
  }
}
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: พฤศจิกายน 11, 2017, 07:04:27 AM โดย admin »